LED - Zestaw do wykrywania materiałów wybuchowych

LED (Liquid Explosive Detection)

Unikalny zestaw do badań terenowych/polowych, służący do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych, które mogą występować w postaci płynnej. Zestaw zapewnia kompletne stanowisko pracy ze sterylnymi próbnikami cieczy, jednorazowymi testerami, dozownikami do testów, odczynnikami i butelkami z zakraplaczem, umożliwiającymi przeprowadzenie wiarygodnych testów.
Zestaw wykonuje dwa rodzaje testów obejmujących 6 grup materiałów wybuchowych, które mogą istnieć w postaci cieczy.

➢ Pierwsza sekwencja – składa się z butelek 1,2 i 3 do wykrywania i identyfikacji:
Związki nitroaromatyczne takie jak TNT, tetryl, TNB i kwas pikrynowy.
Nitroestry i nitraminy takie jak nitrogliceryna, dinitroethylene glycol, RDX.
Nieorganiczne azotany takie jak azotan amonu, astralit G.
➢ Druga sekwencja – składa się
z butelek N, A i B do wykrywania i identyfikacji:
Nitroalkany takie jak nitrometan, nitroetan i nitropropan.
Nieorganiczne utleniacze takie jak chlorany i bromiany.
Nadtlenki takie jak nadtlenek wodoru i nadtlenek metyloetyloketonu.